grb                                          

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

                             stg

DJEČJI VRTIĆ SARDELICE STARI GRAD

Klasa: 601-05/18-01/16

Ur.broj: 2128/03-03-18-1

Stari Grad, 28. kolovoza 2018. god.

 

 

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sardelice na XVI. sjednici održanoj dana 28.8.2018. godine donijelo je

 

 

ODLUKU

 

O ukidanju dana subote kao oblika dežurstva u pedagoškoj godini 2018./2019. te o produženju kraćeg programa (8-13h) sa 5-satnog na 5,5- satni (8-13:30h) za svu djecu korisnike tih programa.

 

 

 

Predsjednica Upravnog vijeća

                                                                                                    Venija Vranković