grb

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

                    stg

DJEČJI VRTIĆ SARDELICE STARI GRAD

 

Klasa: 053-02/18-06

Urbroj: 2128/03-03-18-1

Stari Grad, 14. rujna 2018 god.

 

NATJEČAJ ZA ODGAJATELJA-ICU U DJEČJEM VRTIĆU SARDELICE

STARI GRAD

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97,107/97 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sardelice raspisuje natječaj za:

 

  1. ODGOJITELJ-ICA - jedan (1) izvršitelj/ica puno radno vrijeme određeno

                                       do povratka djelatnice s porodiljnog

                                                     

                                                  

 

Prema Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi, Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika (NN 133/97) i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Sardelice donešeni su sljedeći

    

UVJETI ZA RADNO MJESTO :

 

  1. 1.VŠS odgojitelj predškolske djece ili nastavnik predškolskog odgoja
  2. 2.Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola (čl. 13. st.2 Zakona o ravnopravnosti spolova NN, br. 82/08).
  3. 3.Prijava na natječaj mora biti potpisana
  4. 4.Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti sljedeće dokumente u preslici:

-  dokaz o stručnoj spremi

-  domovnicu

-  elektronični zapis radno-pravnog statusa iz baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

- životopis

- liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti potrebna za obavljanje poslova

- Uvjerenje o nekažnjavanju sukladno čl. 25 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od šest mjeseci:

  1. a)uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak u smislu čl. 25 st.2
  2. b)uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi prekršajni postupak u smislu

čl. 25 st. 4

Kandidati koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja. Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:

UPRAVNO VIJEĆE

DJEČJEG VRTIĆA SARDELICE

PAPE IVANA PAVLA II 3

21460 STARI GRAD

S naznakom „Za natječaj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

NAPOMENA:

Ovaj natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje, web stranici Dječjeg vrtića Sardelice, oglasnoj ploči Vrtića, Grada Staroga Grada, dana 17. rujna 2018. god.

                                                                 PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

                                                                                       Venija Vranković