Na temelju čl. 37. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (N.N. 10/97,107/97 i 94/13) te čl. 53. i 54. Statuta Dječjeg vrtića „Sardelice“, Upravno vijeće Vrtića raspisuje natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića „Sardelice“ Stari Grad.

 

 

NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE

 

DJEČJEG VRTIĆA SARDELICE STARI GRAD

 

 

Uvjeti:

 

Za ravnatelja/icu dječjeg vrtića može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja

predškolske djece ili stručnog suradnika te ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.

Ravnatelja/icu se imenuje na vrijeme od 4 godine.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

  1. diplomu o stečenoj stručnoj spremi

  2. dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz o ispunjavanju uvjeta iz čl. 32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću ( N.N. 133/97.,4/98)

  3. potvrdu o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja

  4. dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa

sukladno čl. 25 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju:

- potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje

ne vodi kazneni postupak (čl.25.st.2.)

- potvrda nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata/tkinje

ne vodi prekršajni postupak (čl.25.st.4)

  1. domovnicu

  2. životopis

  3. plan i program rada ravnatelja/ice za naredne četiri godine

Kandidat/kinja koji/a ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju , kandidati/kinje koji/e ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidati/kinje koji/a može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.), uz prijavu na javni natječaj dužan/na je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zapošljavanje-843/843

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati/kinje bit će obaviješteni u zakonskom roku.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja. Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:

 

 

DJEČJI VRTIĆ „SARDELICE“

PAPE IVANA PAVLA II 3

21460 STARI GRAD

 

 

S naznakom „Natječaj za ravnatelja/icu“

Klasa:053-02/19-01/2

Urbroj:2128/03-03-19-1

Stari Grad. 07. veljače 2019. god.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

 

                                                                   Venija Vranković

                                                                                                         __________________________