grb

REPUBLIKA HRVATSKA

          SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

                     stg

      DJEČJI VRTIĆ SARDELICE STARI GRAD

 

Klasa: 601-07/19-01/2

Urbroj: 2128/03-03-19-1

Stari Grad, 18. lipnja 2019. god.

Na temelju čl. 1 a , 20. i 35. stavka 1. podstavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( N.N. 10/97, 107/07 i 94/13) čl. 44. stavak 1, ćl.96. stavak 1, čl.97. stavak 1, i čl.98. Zakona o općem upravnom postupku (N.N. 47/09) čl. 3. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Sardelice i čl. 18. Statuta Dječjeg vrtića Sardelice.

Upravno Vijeće Dječjeg vrtića Sardelice na XXIII. sjednici održanoj dana 18. lipnja 2019. god. donosi

 

R J E Š E N J E

 

o upisu djece u vrtićke i jasličke programe Dječjeg vrtića Sardelice za

                                

                                   pedagošku godinu 2019./2020.

 

Pravo na upis u pedagošku godinu 2019./2020. ostvarili su zahtjevi roditelja pod rednim brojem:

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 

10.

 

11.

 

12.

 

13.

 

15.

 

16.

 

17.

 

18.

 

19.

 

21.

 

22.

 

23.

 

24.

 

26.

 

Pravo na upis u pedagošku godinu 2019./2020. nisu ostvarili zahtjevi roditelja pod rednim brojem:

14.

20.

 

25.

 

NAPOMENA:

Rad u sezonskoj odgojno- obrazovnoj skupini neće se realizirati tijekom ljetnih mjeseci ( srpanj i kolovoz ) 2019.god.

Zbog uredbe o zaštiti osobnih podataka zahtjevi roditelja za upis djece u dječji vrtić vode se pod rednim brojem koji su uručeni roditeljima pri podnošenju zahtjeva za upis.

Pouka o pravnom lijeku:

Podnositelji zahtjeva koji smatraju da je ovom Odlukom povrijeđeno njihovo pravo imaju pravo žalbe u roku od 15 dana računajući od dana oglašavanja iste.

Žalba se podnosi Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Sardelice.

Rješenje je oglašeno dana 26. lipnja 2019. god.

 

Predsjednica UV                                                      Ravnateljica

Venija Vranković                                                    Antonia Bubalo