grb

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

                       stg

DJEČJI VRTIĆ SARDELICE STARI GRAD

Klasa: 601-03/18-01/5

Ur broj: 2128/03-03-18-1

Stari Grad, 17.5.2018.

 

Stari Grad, 17.5.2018.

 

Na temelju čl. 1a Zakona o odgoju i obrazovanju (NN10/97, 107/07, i 94/13.),čl.43. stavak 1. Zakona o općem upravnom postupku (NN47/09.), članka 18. Statuta Dječjeg vrtića Sardelice te prema Pravilniku o upisu djece i ostvarivanju prava i obaveza korisnika usluga Dječjeg vrtića Sardelice, Dječji vrtić Sardelice, Stari Grad (dalje:Vrtić) ističe na svim objektima dječjih vrtića i na svojoj web stranici : www.dvs.hr i stranici Grada Staroga Grada : www.stari-grad.hr

 

 

OGLAS

O provođenju postupka upisa u programe vrtića i jaslica

Dječjeg vrtića Sardelice Stari Grad

za pedagošku godinu 2018./2019.

 

 

 

I .

Upis se provodi za jasličke i vrtićke programe Dječjeg vrtića Sardelice u Starome Gradu i p.o. Vrbanj.

II.

Zahtjevi za upis djece zaprimaju se 4., 5., 7. i 11. lipnja 2018. godine u vremenu od 9.00 do 12.00 sati u uredu ravnateljice, Dječji vrtić Sardelice, Pape Ivana Pavla II 3, Stari Grad.

III.

U dječji vrtić upisuju se djeca koja do 31. kolovoza 2018. godine navršavaju dvije godine života u Starome Gradu te u p. o. Vrbanj se upisuju djeca koja do 31. kolovoza 2018. godine navršavaju tri godine života.

IV.

U dječji vrtić, u mlađu jasličku skupinu, upisuju se i djeca koja do 31. kolovoza 2018. godine navršavaju jednu godinu života u Starome Gradu. Mlađa jaslička skupina započet će s radom tijekom pedagoške 2018./2019. kada se ostvare svi adekvatni uvjeti provođenja odgojno-obrazovnog programa.

 

V.

Za upis djeteta u Vrtić, roditelj – staratelj dužan je dostaviti :

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA ZA UPIS DJECE U VRTIĆ I JASLICE

 • Izvadak iz matice rođenih ili rodni list

 • Potvrdu o mjestu prebivališta

 • Potvrda o radnom statusu roditelja i drugim čimbenicima bitnim za ostvarivanje prednosti prilikom upisa

 • Lječničku potvrdu o zdravlju djeteta te potvrdu o cijepljenju .

 

 

PREDNOST PRI UPISU, DOKUMENTACIJA KOJOM RODITELJ – STARATELJ DOKAZUJE PREDNOST

 

Prednost pri upisu u vrtić ostvaruju:

 1. Djeca u godini prije polaska u osnovnu školu – rodni list

 2. Djeca čiji je roditelj žrtva i invalid Domovinskog rata sa 70% i više invaliditeta – rješenje nadležnog ministarstva, u presliku – s klauzulom pravomoćnosti – izvornik na uvid.

 3. Djeca u udomiteljskim obiteljima – sudska odluka i rješenje Centra za socijalnu skrb.

 4. Djeca obaju zaposlenih roditelja, djeca samohranih zaposlenih roditelja:

  • s troje i više djece

  • s dvoje djece

  • s jednim djetetom – rodni listovi za svu djecu.

 1. Djeca iz obitelji sa troje i više djece, ako roditelji nisu zaposleni – rodni listovi za svu djecu i dokaz zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti.

 2. Djeca sa teškoćama u razvoju – nalaz i mišljenje liječničkog povjerenstva Centra za socijalnu skrb.

 3. Djeca samohranih roditelja – rodni list za dijete, smrtni list za preminulog ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta kada je roditelj lišen poslovne sposobnosti, kada mu je oduzeto pravo na roditeljsku skrb, kada je na dugotrajnom liječenju, kada je na dugotrajnom izdržavanju kazne zatvora ili pravomoćna presuda o razvodu braka

 

 

VI.

Povjerenstvo za upis djece dužno je završiti postupak te oglasiti rješenjem rezultate upisa verificirane od strane Upravnog vijeća na oglasnim pločama svih objekta i na web.stranici www.dvs.hr do 30. lipnja 2018. godine.

 

VII.

Podnositelji zahtjeva koji nisu zadovoljni rješenjem Upravnog vijeća imaju pravo žalbe u roku od petnaest (15) dana od dana oglašavanja rezultata upisa. Žalba se podnosi Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Sardelice. Upravno vijeće će o žalbi odlučivati u roku od trideset (30) dana po primitku žalbe.

Po završenom žalbenom postupku Povjerenstvo za upis djece utvrđuje konačnu listu rezultata natječaja i objavljuje je na oglasnim pločama Vrtića.

 

 

ZAMJENICA RAVNATELJICE

 

 

Marija Majić