NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE DJEČJEG VRTIĆA SARDELICE STARI GRAD

Na temelju čl. 37. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (N.N. 10/97,107/97 i 94/13) te čl. 53. i 54. Statuta Dječjeg vrtića „Sardelice“, Upravno vijeće Vrtića raspisuje natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića „Sardelice“ Stari Grad.

 

 

NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE

 

DJEČJEG VRTIĆA SARDELICE STARI GRAD

 

 

Uvjeti:

 

Za ravnatelja/icu dječjeg vrtića može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja

predškolske djece ili stručnog suradnika te ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.

Ravnatelja/icu se imenuje na vrijeme od 4 godine.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. diplomu o stečenoj stručnoj spremi

 2. dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz o ispunjavanju uvjeta iz čl. 32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću ( N.N. 133/97.,4/98)

 3. potvrdu o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja

 4. dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa

sukladno čl. 25 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju:

- potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje

ne vodi kazneni postupak (čl.25.st.2.)

- potvrda nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata/tkinje

ne vodi prekršajni postupak (čl.25.st.4)

 1. domovnicu

 2. životopis

 3. plan i program rada ravnatelja/ice za naredne četiri godine

Kandidat/kinja koji/a ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju , kandidati/kinje koji/e ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidati/kinje koji/a može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.), uz prijavu na javni natječaj dužan/na je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zapošljavanje-843/843

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati/kinje bit će obaviješteni u zakonskom roku.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja. Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:

 

 

DJEČJI VRTIĆ „SARDELICE“

PAPE IVANA PAVLA II 3

21460 STARI GRAD

 

 

S naznakom „Natječaj za ravnatelja/icu“

Klasa:053-02/19-01/2

Urbroj:2128/03-03-19-1

Stari Grad. 07. veljače 2019. god.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

 

                                                                   Venija Vranković

                                                                                                         __________________________

Natječaj za odgajatelja

         grb

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

                    stg

DJEČJI VRTIĆ SARDELICE STARI GRAD

 

Klasa: 053-02/18-06

Urbroj: 2128/03-03-18-1

Stari Grad, 14. rujna 2018 god.

 

NATJEČAJ ZA ODGAJATELJA-ICU U DJEČJEM VRTIĆU SARDELICE

STARI GRAD

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97,107/97 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sardelice raspisuje natječaj za:

 

 1. ODGOJITELJ-ICA - jedan (1) izvršitelj/ica puno radno vrijeme određeno

                                       do povratka djelatnice s porodiljnog

                                                     

                                                  

 

Prema Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi, Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika (NN 133/97) i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Sardelice donešeni su sljedeći

    

UVJETI ZA RADNO MJESTO :

 

 1. 1.VŠS odgojitelj predškolske djece ili nastavnik predškolskog odgoja
 2. 2.Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola (čl. 13. st.2 Zakona o ravnopravnosti spolova NN, br. 82/08).
 3. 3.Prijava na natječaj mora biti potpisana
 4. 4.Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti sljedeće dokumente u preslici:

-  dokaz o stručnoj spremi

-  domovnicu

-  elektronični zapis radno-pravnog statusa iz baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

- životopis

- liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti potrebna za obavljanje poslova

- Uvjerenje o nekažnjavanju sukladno čl. 25 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od šest mjeseci:

 1. a)uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak u smislu čl. 25 st.2
 2. b)uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi prekršajni postupak u smislu

čl. 25 st. 4

Kandidati koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja. Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:

UPRAVNO VIJEĆE

DJEČJEG VRTIĆA SARDELICE

PAPE IVANA PAVLA II 3

21460 STARI GRAD

S naznakom „Za natječaj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

NAPOMENA:

Ovaj natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje, web stranici Dječjeg vrtića Sardelice, oglasnoj ploči Vrtića, Grada Staroga Grada, dana 17. rujna 2018. god.

                                                                 PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

                                                                                       Venija Vranković

Odluka

grb                                          

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

                             stg

DJEČJI VRTIĆ SARDELICE STARI GRAD

Klasa: 601-05/18-01/16

Ur.broj: 2128/03-03-18-1

Stari Grad, 28. kolovoza 2018. god.

 

 

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sardelice na XVI. sjednici održanoj dana 28.8.2018. godine donijelo je

 

 

ODLUKU

 

O ukidanju dana subote kao oblika dežurstva u pedagoškoj godini 2018./2019. te o produženju kraćeg programa (8-13h) sa 5-satnog na 5,5- satni (8-13:30h) za svu djecu korisnike tih programa.

 

 

 

Predsjednica Upravnog vijeća

                                                                                                    Venija Vranković

Natječaj za odgajatelja i spremačicu

natjecajodgajatelj1001

natjeajodgakatelj01

natjecajspremacica1001

natjecajspremacica2001

Potkategorije

Obavijesti

OBAVIJEST RODITELJIMA O POČETKU PEDAGOŠKE GODINE 2018./2019.

Dragi roditelji,

Dječji vrtić „Sardelice“ obavještava svoje korisnike da će početak pedagoške godine 2018./2019. biti u ponedjeljak 3.rujna 2018. godine.

Zbog pripreme prostora odgojna skupina mlađe jaslice započet će s radom čim se za to ostvare uvjeti, o čemu ćemo Vas naknadno obavijestiti.

Radujemo se novom početku, zajedničkoj igri, učenju i druženju.

Zamjenica ravnateljice

 

Marija Majić

POTVRDA O POHAĐANJU PROGRAMA PREDŠKOLE

Poštovani roditelji predškolaca

molio Vas da preuzmete POTVRDU O POHAĐANJU PROGRAMA PREDŠKOLE, za svoje djete do 10.7.2016.god. u računovodstvu Vrtića.

Hvala

TRI PRAŠČIĆA

Utorak, 7.6. 2016.god u 11 i 30 sati u goste nam dolaze štičenici doma Juraj Bunaći, koji će izvesti predstavu TRI PRAŠČIĆA.

Dječji vrtić Sardelice