Ormojmo se! Zaklada Kajo Dadić

 

Nastavak radova na dječjem parku Vorba u akciji:Ormojmo se! "Zaklade Kajo Dadić"

Natječaj za ravnatelja/icu

NATJEČAJ   IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE DJEČJEG VRTIĆA  „SARDELICE“ STARI GRAD

Na  XXIV. sjednici Upravnog vijeća  Dječjeg vrtića  Sardelice održanoj dana 11. ožujka 2015. god   

na temelju čl. 37.  Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (N.N. 10/97,107/97 i 94/13)  te čl. 53. i 54. Statuta Dječjeg vrtića „Sardelice“, Upravno vijeće Vrtića raspisuje natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića „Sardelice“ Stari Grad.

NATJEČAJ  IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE DJEČJEG VRTIĆA SARDELICE

Uvjeti:

Za ravnatelja/icu dječjeg vrtića može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja

predškolske djece ili stručnog suradnika te ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.

Ravnatelja/icu se imenuje na vrijeme od 4 godine.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

  1. diplomu o stečenoj stručnoj spremi
  2. dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz o ispunjavanju uvjeta iz čl. 32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću ( N.N. 133/97.,4/98)
  3. potvrdu o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja
  4. dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa

      sukladno čl. 25 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju:

      - potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje

        ne vodi kazneni postupak (čl.25.st.2.)

      - potvrda nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata/tkinje

         ne vodi prekršajni postupak (čl.25.st.4)

  1. domovnicu
  2. životopis
  3. plan i program rada ravnatelja/ice  za naredne četiri godine

       Prijave za natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u roku od 8 dana

       od objavljivanja  na adresu:

DJEČJI VRTIĆ „SARDELICE“

PAPE IVANA PAVLA II 3

21460 STARI GRAD

S naznakom „Natječaj za ravnatelja“

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

      O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 Imenovani ravnatelj/ica dužan je u roku od 30 dana dostaviti potvrdu nadležne zdravstvene ustanove o zdravstvenoj sposobnosti.

                                                                           PREDSJEDNICA  UPRAVNOG VIJEĆA

                                                                            Tarita Radonić

Novi prozori na zgradi Dječjeg vrtića Sardelice

Ovih dana je počela zamjena dotrajalih prozora novim prozorima.Izvođač radova je građevinski obrt"Krešo Gabrić". Do kraja ožujka očekuje se zamjena prozora na cijeloj zgradi. Sada će biti bolja izolacija toplinska i zvučna te sigurniji prozori što nas jako veseli. 

Natječaji za odgajatelj u Dječjem vrtiću Sardelice

Klasa:053-02/15-03/1

Urbroj:2128/03-03-15-1                                                                                                                                                                                                                                   Stari Grad, 09. veljače 2015. godine

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (N.N. 10/97., 107/07., 94/13.), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sardelice Stari Grad , raspisuje natječaj za radna mjesta

  1. ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE na određeno vrijeme

-         -dvije (2)  izvršitelj/ica  s punim radnim vremenom do 31.srpnja 2015.g.

-  2.ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE na određeno vrijeme        -jedna (1) izvršitelj/ ica s pola radnog vremena na određeno vrijeme do 31. Srpnja 2015. g.  

- 3.ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE na neodređeno vrijeme                                                                                                         -jedna (1) izvršitelj/ica s punim radnim vremenom

UVJETI za radno mjesto:

-         Prema Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi , Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (N.N. 133/97.) i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Vrtića.

Prema članku 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (N.N. 94/13)

-         ako se na natječaj ne javi osoba koja ispunjava uvjete iz članka 24.ovog Zakona , natječaj će se ponoviti u roku od pet (5) mjeseci, a do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenog natječaja radni se odnos može zasnovati s osobom koja ne ispunjava propisane uvjete.

Kandidati uz PRIJAVU na natječaj prilažu:

-         Životopis

-         Dokaz o stečenoj stručnoj spremi

-         Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a  polaganja stručnog ispita

-         Uvjerenje o nekažnjavanju sukladno čl.25 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od 6 mjeseci

  1. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak u smislu čl.25 st.2
  2. uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi prekršajni postupak u smislu čl.25 st.4

-         Dokaz o hrvatskom državljanstvu

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja. Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sardelice(za natječaj)

Pape Ivana Pavla II 3, 21460 Stari Grad

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni.

                                                                    PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:

                                                                                             Tarita Radonić

Potkategorije

Obavijesti

POTVRDA O POHAĐANJU PROGRAMA PREDŠKOLE

Poštovani roditelji predškolaca

molio Vas da preuzmete POTVRDU O POHAĐANJU PROGRAMA PREDŠKOLE, za svoje djete do 10.7.2016.god. u računovodstvu Vrtića.

Hvala

TRI PRAŠČIĆA

Utorak, 7.6. 2016.god u 11 i 30 sati u goste nam dolaze štičenici doma Juraj Bunaći, koji će izvesti predstavu TRI PRAŠČIĆA.

ZAVRŠNA SVEČANOST

Pozivamo Vas na našu završnu svečanost 4. lipnja 2016. god. u 10.00 sati

" veliši" i uči Venija

Dječji vrtić Sardelice